Semalt: IT hyzmatlary kompaniýalarynyň blog açmagynyň dört sebäbi

Iş dünýäsinde üstünlik gazanýan IT hyzmatlary kompaniýalary köp, ýöne käbir sebäplere görä, diňe sanlyja adamyň web sahypalarynda blogy bar. IT hyzmatlary kompaniýalarynyň köpüsi adaty satuw usullaryna eýerýärler ýa-da blog açmak gaty kyn we wagt talap edýär. Şeýle-de bolsa, bir kompaniýa blogyny dolandyrýan şol kompaniýalar ahyrsoňy munuň peýdasyny alarlar. “ Semalt Digital Services” -iň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Julia Waşnew, blog açmagyň IT hyzmatlary kompaniýalaryna nähili peýda getirýändigini düşündirýär.

Hyzmatlaryň özboluşlylygyny görkezmek

Mazmun marketingi, bütin dünýäde işewürligi ösdürmegiň möhüm bölegidir. Köp kärhanalar sanly we ykjam hereket edýärler, şonuň üçin mazmun marketingi gurşun öndürmek we tapawutlandyrmak üçin zerur boldy. Şol bir wagtyň özünde, IT hyzmatlary kompaniýalarynyň köpüsi üçin her gün şol bir kärhanalar bilen iş salyşýanlygy üçin tapawutlandyryş birneme kynçylyk döredip biler. Blog döredeniňizde, täsin bir zat döredýärsiňiz, sizi märekäniň arasyndan tapawutlandyrýar. Ony ulanyp, geljekki müşderilere başgalaryň arasynda kompaniýaňyzy saýlamaga kömek etjek şahsyýetiňizi, iş etikasyny, kompaniýanyň häsiýetini we ş.m. görkezip bilersiňiz.

IT hyzmat kompaniýalarynyň köpüsi şol bir terminologiýany ulanýandyklary üçin biri-birine garyşýarlar. Şeýlelik bilen, işiňiziň başga bir kompaniýadan has gowudygyna nädip ynanyp bilerler? Geljekki müşderi, toparyňyzyň işi bitirmek üçin ýeterlik derejede ussatdygyny nädip görüp biler? Köp IT hyzmatlary kompaniýalary, adatça, söz ýa-da sowuk çagyryş hyzmatlaryna bil baglaýarlar, ýöne oýlanyşykly ösen blog täze müşderileri gazanmagyň düýbünden başga, çylşyrymly usulyny açyp biler.

Tejribe we başarnyklary görkezmek

Islendik kompaniýanyň web sahypasynyň 'Biz hakda' sahypasy täze müşderileri özüne çekende gaty möhümdir. Dolandyryjyňyzyň ýa-da ýolbaşçyňyzyň beýleki kompaniýalar ýaly köp ýyllyk tejribesiniň bardygyny öňe sürseňiz, elbetde, gödek görüner. Blogyň kömegi bilen, tersine, geljekki müşderileriňize täsir edip biljek tejribäňizi we dolandyryş ukyplaryňyzy görkezip bilersiňiz. Muny etmek gaty aňsat, ýöne şular ýaly blog ýazgylary mahabatlandyrmak isleýän ähli zadyňyzyň manysyny görkezýär.

Işiňizi ösdürmek

Blog IT hyzmatlary jemgyýetini bir ýere jemlemek üçin ajaýyp platforma bolar. Kompaniýanyňyzyň blogynda ýazan badyňyza, pudak hünärmenleri we müşderiler üçin açyk diskussiýa başlaýarsyňyz. Alýan pikirleriňiz, hyzmatlaryňyzy dürli adamlara hödürlemäge kömek eder. Blogyňyzda dogry mazmun alsaňyz, kompaniýaňyzy kartada ýerleşdirer.

Täze liderleri öndürmek

Soňky gözlegler, blog açýan B2B kompaniýalarynyň, ýok kompaniýalara garanyňda 67% köp önüm öndürjekdigini we B2C kompaniýalarynyň bu görkezijiniň degişlilikde 88% -e ýetendigini görkezýär. Giriş marketing strategiýaňyzy döredeniňizde, blogyňyz elmydama onuň möhüm bölegi bolmaly. Aslynda, blog ýazgylarynda Gözleg motory optimizasiýasy (SEO) usullaryny ulanmak kompaniýalara has gowy reýting almaga kömek edýär. Meýdana degişli mazmunyň köp mukdary bolmasa, gazanyp bolmaz. Blogyňyzy SEO maksatlary üçin sazlasaňyz, potensial müşderileriň ünsüni özüne çekersiňiz.

Blog açmak we işletmek, zähmet çekmäge, gözleglere taýyn we mowzuga höwesi bolan adamyň yzygiderli tagallalaryny talap edýär. Şeýle-de bolsa, IT hyzmatlary kompaniýalary onuň bu işe ýetirip biljek täsirinden habarly bolmalydyrlar. “ Semalt Digital Agency” -iň müşderileri, blog açmak üçin goýlan maýa goýumlarynyň girdejisiniň üstünlikli bolandygyny subut etdiler.

send email